top of page

STATUT SZKOŁY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI POLSKIEJ SZKOŁY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W NILES

ART. I

Par. 1

Organizacja nosi nazwę ,,Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Polskiej Szkoły im. Ignacego Paderewskiego” i jest instytucją niedochodową o charakterze społeczno-wychowawczym.

Par. 2

Siedzibą i terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Niles i jego okolice.

Par. 3

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest niniejszy Statut.

ART. II

Par. 1

Celem Stowarzyszenia jest nauka języka polskiego, historii, geografii oraz religii; poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajamianie go z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.

Par. 2

Stowarzyszenie tworza rodzice ktorzy utrzymuja i zarzadzaja szkola oraz nauczyciele ktorzy sa zatrudnieni przez zarzad szkoly.

Par. 3

Stowarzyszenie w swojej działalności przestrzega zasad rówości i tolerancji.

ART. III

Par. 1

Stowarzyszenie składa się z:

 1. członków zwyczajnych

 2. członków wspierających

 3. członków honorowych

Par. 2

Członkami zwyczajnymi są:

a) rodzice dzieci uczęszczających do szkoły

Par. 3

Członkami wspierającymi sa nauczyciele, rodzice lub opiekunowie, których dzieci uczęszczały do szkoły i biora czynny udzial w zyciu szkoly oraz kazdy kto pragnie wlaczyc sie w prace majaca na celu rozwoj szkoly.

Par. 4

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie za szczególne zasługi dla szkoły.

ART. IV

Par.1

Zwyczajny członek posiada czynne i bierne prawo wyborcze.

Par. 2

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień obowiązującego Statutu; uchwał i zarządzeń  zarzadu szkoły

 2. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i popieranie jego działalności

 3. regularne uiszczanie opłat szkolnych oraz pelnienie wyznaczonych dyzurow

Par. 3

Członkowie wspierający i honorowi mają tylko głos doradczy.

Par. 4

Każda osoba działająca na niekorzyść szkoły może być zwolniona lub zawieszona w działalności przez Zarząd Stowarzyszenia kierujac sie prawem Stanu Illinois

ART. V

Par. 1

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna

Par. 2

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Walne Zebranie wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną; uchwala wytyczne do pracy Zarządu oraz podejmuje wszelkie uchwały związane z realizacją celów i zadań Stowarzyszenia.

Par. 3

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co 2 lata.

Par. 4

Walne Zebranie zwoływane jest w drodze pisemnego powiadomienia członków,

z wyszczególnieniem porządku obrad, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

Par. 5

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie na okres dwóch lat i zatwierdzane większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.

Forma i sposób głosowania:

 1. Wymagany dokument wladz federalnych lub stanowych w postaci prawa jazdy, state ID,  paszportu

 2. Rejestracja w komisji wyborczej poprzez podania imienia i nazwiska osoby uprawnionej do glosowania

 3. Otrzymanie „voting ballots” lub identyfikatora do glosowania

 4. Oddanie glosu

 

Par. 6

Skład Zarządu jest następujący:

 1. Prezes

 2. dwóch wiceprezesów reprezentowanych przez rodzicow

 3. skarbnik

 4. sekretarz protokołowy

 5. sekretarz korespondencyjny

 6. gospodarz

 7. członkowie zarządu- 5 osób

Par. 7

Na kluczowe funkcje w Zarządzie szkoły mogą być wybierane tylko osoby z minimum dwuletnim stażem aktywnej pracy w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej. Za kluczowe funkcje uważa się: prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza protokołowego.

Par. 8

W skład Prezydium wchodzą z urzędu: Prezes szkoły, 1szy vice prezes,  skarbnik oraz sekretarz protokolowy.

Par. 9

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych wynikających z zadań i celów określonych

w Art.II niniejszego Statutu

 1. zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań przewidzianych Statutem oraz nadzwyczajnych Walnych Zebrań w zależności  od zaistniałych potrzeb

 2. Zatrudnianie kadry pedagogicznej oraz kiedowika i innych pracownikow szkoly

 3. odwolywanie kierownika szkoly, nauczycieli oraz innych pracownikow szkolnych

Par. 10

Zarząd Szkoły obraduje w składzie pełnym lub ścisłym. Ścisły skład Zarządu to Prezydium, które stanowią: prezes, 1szy vice prezes, skarbnik i sekretarz protokołowy .Prezydium informuje o powziętych decyzjach pozostałych członków Zarządu na najblższym zebraniu.

Par. 11

Zebranie pełnego Zarządu odbywa się raz na miesiąc.

Par. 12

W przypadku rezygnacji członka Zarządu przed upływem jego kadencji, Zarząd szkoły ma prawo powołania nowego członka spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na okres nie dłuższy niż do następnego Zebrania Walnego.

Par. 13

Zarzad organizuje minimum dwa do cztery razy w roku szkolnym spotkania z trojkami klasowymi na ktorym przedstawia sprawy personalne, finansowe, organizacyjne szkoly oraz uwzglednia wnioski i propozycje przedstawione przez trojki klasowe

ART. VI

Par. 1

Prezes Zarządu:

 1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

 2. kieruje i koordynuje pracę poszczególnych członków Zarządu

 3. nadzoruje prace kierownika rady pedagogicznej szkoly

 4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu i Prezydium

 

Par. 2

Wiceprezesi:

 1. zastępują  prezesa w wypadku jego nieobecności, a o powziętych decyzjach informują Prezesa

 2. zajmują się zaopatrzeniem szkoły w potrzebne podręczniki szkolne i pomoce naukowe

 3. przygotowują i przeprowadzają zapisy do szkoły oraz sprzedaż podręczników

 4. organizują i przeprowadzają imprezy szkolne

Par. 3

Skarbnik:

 1. kontroluje kartotekę opłat szkolnych

 2. dokonuje, zleconych przez Zarząd wpłat i wypłat na potrzeby szkoły i administracji

 3. załatwia wszelką korespondencję związaną ze sprawami finansowymi szkoły i członków Stowarzyszenia

 4. uczestniczy w obradach ścisłego Prezydium Zarządu

 5. przedstawia sprawozdania finansowe na zebraniach Zarządu

Par. 4

 Sekretarz Protokołowy:

 1. protokołuje i prowadzi książkę protokołów z zebrań Zarządu, uzywa zapisu Audio/Video.   Zapis audio / video jest przechowywany w formacie cyfromym przez okres kadencji danego zarzadu i moze byc udostepniony rodzicom do wgladu na posiedzeniu trojek klasowych.

 2. uczestniczy w obradach ścisłego Prezydium Zarządu

Par. 5

Sekretarz Korespondencyjny

a) prowadzi wszelką korespondencje Stowarzyszenia  

Par. 6

Gospodarz wraz z innymi czlonkami zarzadu

 1. opiekuje się inwentarzem szkoły

 2. pełni funkcję pomocniczą skarbnika w trakcie zapisów

 3. w czasie pierwszych dni roku szkolnego prowadzi sprzedaż podręczników i zeszytów

Par. 7

Członkowie Zarządu:

 1. biorą czynny udział w zebraniach Zarządu

 2. wykonują zlecone prace

ART. VII

Par. 1

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna jest wybierana z posrod rodzicow przez Walne Zebranie na okres 2 lat.

Par. 2

Komisja Rewizyjna wybiera sposród siebie przewodniczącego Komisji.

Par. 3

Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje całość gospodarki finansowej i materiałowej. Kontrola taka powinna być przeprowadzona dwa razy w roku.

 2. spisuje protokół z każdej kontroli i przesyła odpis Zarządowi i trojkom klasowym

 3. zwołuje nadzwyczajne zebranie w wypadku zaistniałej potrzeby

 4. składa sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zwyczajnemu Walnemu Zebraniu oraz składa wniosek w sprawie absolutorium

ART. VIII

Par. 1

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 1. opłaty szkolne

 2. dochody z imprez

 3. donacje osób  lub organizacji

Par. 2

Wysokość opłat szkolnych ustala i reguluje Zarząd Stowarzyszenia.

Par. 3

Wynagrodzenie kierownika grona pedagogicznego jego zastępcy, koordynatora programu katechetycznego, księgowego oraz innych pracowników szkoły ustala i reguluje Zarząd Stowarzyszenia.

ART. IX

Par. 1

Kierownik grona pedagogicznego, jego zastępca oraz koordynator są wybierani przez Radę Pedagogiczną lub zatrudniani z zewnatrza i zatwierdzani przez Zarzad Szkoly na okres 2 lat.

Par. 2

Kierownik grona pedagogicznego jest zatwierdzony przez nowo wybrany zarzad po Walnym Zebraniu przed zakonczeniem roku szkolnego.

Par. 3

Kierownik grona pedagogiczne odpowiada Zarzadowi Szkoly.

Par. 4

Do obowiazkow kierownika grona pedagogicznej nalezy tworzenie i realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego. Program dydaktyczno-wychowawczy jest przedstawiony rodzicom oraz jest zatwierdzony przez zarzad szkoly.

Par. 5

W wypadku nieobecności lub zmian na stanowisku kierownika obowiązki jego przejmuje zastępca kierownika.

Par. 6

Kompletne zdanie funkcji ustępującego kierownika powinno nastąpić do zakończenia roku szkolnego.

Par. 7

Kierownik grona pedagogicznego może być odwołany ze stanowiska przez Zarzad Stowarzyszenia.  Fakt ten powinien być zgłoszony Zarządowi Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

Par. 9

W posiedzeniach grona pedaogicznego moze brac udzial prezes i vice prezesi zarzadu szkoly lub ich zastepcy za wyjatkiem konferencji klasifikacyjnych.

Par. 10

Program katechetyczny oferowany w szkole, prowadzony jest na zasadach okreslonych przez Archidiecezje Chicago.  Wybor koordynatora katechetycznego odbywa sie po zasiegnieciu opinii Biura Katechetycznego Archidiecezji Chicago w porozumieniu z Dyrektorem Programu Katechetycznego.

 

ART. X

Par. 1

W wypadku likwidacji Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego na skutek uchwały Walnego Zebrania lub innych nieprzewidzianych okoliczności, Walne Zebranie zwołane w trybie przewidzianym w Art.V Par. 8b zadecyduje w drodze jawnego głosowania stosunkiem 3/4 głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania, dla których  szkół lub organizacji prowadzących naukę języka polskiego przeznacza się majątek Stowarzyszenia.

 1. majątek ten może być przeznaczony tylko na naukę języka polskiego

 2. Walne Zebranie powołuje odpowiednią komisję likwidacyjną, która sporządza odpowiedni protokół przekazania majątku

 3. protokół likwidacyjny, jak również pozostałe dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia- w całości powinny być przekazane do archiwum Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Par. 2

Zmiana postanowień niniejszego Statutu może być dokonana przez 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania i obecnych na Walnym Zebraniu, po uprzednim omówieniu zmian na zebraniu Zarządu.

Zatwierdzenie/uchwalenie statutu w bieżącej formie i wprowadzenie go w życie następuje w  dn. 27 kwietnia 2013 roku.

DO RODZICÓW I SPONSORÓW

Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego w Niles jest niedochodową organizacją edukacyjną. Dlatego serdecznie zachęcamy rodziców i sponsorów w czynne zaangażowanie się w pracę na rzecz dzieci i szkoły.

Zainteresowane osoby, instytucje oraz firmy do współpracy prosimy o kontakt z biurem szkolnym.

bottom of page