top of page

Witamy!

Agnieszka Król.jpg

NASZE ATUTY TO:

 • dogodny dojazd, duży parking oraz przestronne klasy

 • wykwalifikowana, znająca potrzeby uczniów kadra nauczycielska, która doskonali swoje umiejętności podczas szkoleń metodycznych prowadzonych przez pracowników polskich uczelni

 • uczniowie naszej Szkoły przystępują do Sakramentu I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania w Kościele Św. Izaaka w Niles, zlokalizowanym obok budynku szkoły.

Szanowni Państwo,

 

Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego w Niles jest placówką edukacyjną o bogatej polonijnej tradycji. Funkcjonuje od 1976 roku, a jej założycielami byli rodzice, którzy widzieli potrzebę wzmocnienia polskich korzeni dzieci i młodzieży poprzez edukację w zakresie języka polskiego, historii i geografii Polski.

 

Misję, do której zostaliśmy powołani rzetelnie wypełniamy od ponad 45 lat poprzez  realizację ambitnego programu nauczania z zakresu wyżej wymienionych przedmiotów. Poprzez uczenie o polskich tradycjach i zwyczajach oraz katechizację pogłębiamy wśród uczniów poczucie przynależności do Ojczyzny przodków ich rodziców i dziadków - Polski.

 

Nasi nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem i kierunkowym wykształceniem są oddani uczniom i szkole, co jest gwarancją wysokiego poziomu nauczania. W naszej pracy stawiamy na nowoczesne metody nauczania, korzystając z postępu w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego,  jak również stosujemy multimedialne pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku.

 

Nasza szkoła ma status organizacji „not-for-profit” i prowadzona jest przez pracujący społecznie Zarząd, wybierany spośród rodziców, którym na sercu leży dobro wszystkich uczniów polonijnych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dzieci i młodzież od lat 3 do 17 ( od przedszkola po 3-letnie liceum). Warto również wspomnieć, że szkoła posiada wielu przyjaciół i sympatyków, a w tym liczne grono mecenasów i sponsorów, którzy wspierają naszą pracę. Zapraszamy Państwa dzieci do naszej szkoły.  Z naszej strony gwarantujemy edukację na wysokim poziomie, a także  liczymy na owocną współpracę z Państwem, w celu wspólnego udoskonalania naszej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Król, Dyrektor Szkoły

ZAJĘCIA/GODZINY OTWARCIA

 • Regularne zajecia w Polskiej szkole odbywaja się
  w soboty od 9am – 12:30pm

 • Dodatkowe zajęcia oferujemy od
  12:45pm – 1:30pm

 • Biuro szkolne jest otwarte
  w soboty od godziny 9:30am – 1:30pm.

OFERTA SZKOŁY

Teacher with Pupils

PRZEDSZKOLE (9:00am -12:30pm)

 

Dzieci od 3 do 6 roku życia w trakcie zajęć umuzykalniających, plastycznych, ruchowych oraz różnego rodzaju gier i zabaw dydaktycznych rozwijajacych sprawności przygotowujące do nauki pisania i czytania, mówią po polsku, poznają polskie piosenki, zabawy i tradycje.
NOTE: Wymagane jest aby dziecko ukończyło 3 lata oraz musi samodzielnie korzystać z toalety.

uid_99839e19872e98bcfe6a240c1ac1e8ad1526897607695_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515.j

ZESPÓŁ TANECZNY

(12:45pm-1:30pm)

Młodzi tancerze od 4 do 7 lat poznają podstawowe kroki polskich tanców ludowych i narodowych. W swoim repertuarze mają: Poleczkę, Krakowiaka, Wiązankę Tańców Śląskich którymi urozmaicają uroczystości szkolne takie jak; Dzień Nauczyciela, Ślubowanie, Jasełka, Dzień Matki, itp.
Zajęcia odbywają się w soboty .

School Bus & Children
High School Students
Church Cross

8 - LETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA (9:00am -12:30pm)

Zajęcia obejmują nauczanie sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania w języku polskim, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów czytanych; rozwijanie znajomości słownictwa, nauczanie gramatyki i ortografii polskiej; lekcje umuzykalniające; nauczanie historii (w klasach V-VIII) oraz nauczanie polskiej geografii (w klasach VI-VIII).

Paint

3 - LETNIE LICEUM (9:00am -12:30pm)

Uczniowie poznają historię literatury polskiej od czasów najdawniejszych do wspólczesności. Nauka obejmuje również wybrane problemy z historii i kultury polskiej oraz zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności językowe, przydatne min. na uczelniach wyższych podczas egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego.W klasie III uczniowie zdają maturę pisemną i ustną z języka polskiego oraz historii Polski pomyślaną jako uroczyste podsumowanie i zakończenie polskiej szkoly sobotniej.

RELIGIA (12:45pm-1:30pm)

Nasza szkoła posiada licencję katechetyczną wydaną przez Archidiecezję Chicago na prowadzenie nauczania religii. Uczniowie klas sakramentalnych uczestniczą w dwuletnim programie katechetycznym, przygotowującym ich do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej (w klasie I i II) oraz Sakramentu
Bierzmowania (w klasie VII i VIII). Młodzież i dzieci Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego mają możliwość przystąpienia do sakramentów
świętych: I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania w kościele Św. Izaaka w Niles, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
Wszyscy katecheci uczący religii posiadają certyfikaty wydane przez Archidiecezję Chicago i nauczają religii w oparciu o program katechetyczny
zatwierdzony przez Archidiecezję Chicagowską dla szkół polonijnych.

Record

KÓŁKO PLASTYCZNE (12:45pm-1:30pm)

Urozmaicone formy aktywności takie jak rysowanie, malowanie, wycinanie, modelowanie lub komponowanie rozwijają sprawność manualną dzieci, która później pomaga w zdobywaniu między innymi umiejętności pisania.
Rozwijaniu twórczej kreatywności uczniów służy również poznawanie nowych technik plastycznych. Collage, frottage, proste origami, malowanie “mokre w mokrym” to tylko niektóre z nich. Twórcza ekspresja nie tylko sprawia dzieciom olbrzymią frajdę, ale kształtuje także takie cechy jak : wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość i cierpliwość.
Na kółko plastyczne uczęszczają dzieci w różnym wieku i z różnych klas, ale wszyscy ze sobą współpracują i pomagają sobie wzajemnie. Rodzice czynnie angażują się w nasze sprawy dbając, aby niczego nie zabrakło

PONADTO...

Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych zarówno przez naszą szkołę (konkurs czytania,ortograficzny, recytatorski) jak i przez inne polskie szkoły sobotnie, działające w metropolii chicagowskiej, a także organizacje i instytucje polonijne. Podczas organizowanych wyjazdów do muzeów, na koncerty, pokazy filmowe i przedstawienia teatralne uczniowie mają możliwość zapoznania się z polską kulturą i sztuką. Bogate polskie tradycje są kontynuowane podczas klasowych wigilii, spotkań ze Św. Mikołajem, przedstawień jasełkowych czy malowania pisanek. Uczniowie naszej szkoły odwiedzają cmentarze przed Dniem Zadusznym i corocznie biorą udziału w Paradzie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. MŁodzież klas licealnych uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami polskich uczelni i działaczami polonijnymi.

bottom of page